11 August 2021

โครงการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น (ทอดผ้าป่าสามัคคี)

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 1 วัน วันที่ 11 สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อทะนุบำรุงศาสนา
  2. เพื่อนำเงินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงท้องถิ่น

สถานที่จัดกิจกรรม หมู่บ้าน นาวะ ต.ท่าฉาง อ. ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มบริษัทท่าฉางกรีนเอ็นเนอร์ยี่ รวมกับกลุ่มบริษัทในเครือท่าฉาง

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

  1. ได้สืบสานประเพณีทางศาสนา
  2. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบริเวณโรงงาน
Back