25 December 2021

โครงการมอบของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 1 วัน วันที่ 25 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบบริษัท

สถานที่จัดกิจกรรม หมู่บ้าน นาวะ นาปรือ เสวียด ม.3 ต. ท่าฉาง

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกกรม ตัวแทนฝ่ายบริหาร

ประโยชน์จากกิจกรรม

  1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านและชุมชน รอบบริษัท
Back