TH EN

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล

ประกอบด้วย 3 โครงการภายใต้ 3 บริษัท ได้แก่ TGE TPG TBP ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่บริษัทใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัตถุดิบชีวมวลประเภท ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม และต้นปาล์มสับ ซึ่งเป็นผลพลอยได้ (By Product) จากการผลิตและสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัทยังสามารถใช้วัตถุดิบชีวมวลประเภทอื่นทดแทนได้เช่น รากไม้สับ ไม้ชิพ ในกรณีที่วัตถุดิบชีวมวลประเภทปาล์มขาดแคลนหรือมีราคาสูง

กลุ่มบริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โครงการ รวม 29.7 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาPPA รวม 20.3 เมกะวัตต์ และกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือบางส่วนจะขายให้บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มนน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มครอบครัววนสุวรรณกุลที่ทำธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และบางส่วนจะใช้ภายในกลุ่มบริษัท TGE

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TGE)
เพื่อนำสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปไม้ต่าง โดยรับซื้อในรูปแบบของ ไม้สับ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม และรากไม้ เป็นต้น นำเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้แบบความร้อนร่วมของหม้อต้มไอน้ำ และส่งต่อไอน้ำไปควบแน่นและปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ และจัดจำหน่ายไอน้ำให้แก่บริษัทในกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม
ดูเพิ่มเติม
บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (TPG)
เพื่อนำสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปไม้ต่าง โดยรับซื้อในรูปแบบของ ไม้สับ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม และรากไม้ เป็นต้น นำเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้แบบความร้อนร่วมของหม้อต้มไอน้ำ และส่งต่อไอน้ำไปควบแน่นและปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ และจัดจำหน่ายไอน้ำให้แก่บริษัทในกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม
ดูเพิ่มเติม
บริษัท ท่าฉาง ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TBP)
เพื่อนำสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปไม้ต่าง โดยรับซื้อในรูปแบบของ ไม้สับ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม และรากไม้ เป็นต้น นำเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้แบบความร้อนร่วมของหม้อต้มไอน้ำ และส่งต่อไอน้ำไปควบแน่นและปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ และจัดจำหน่ายไอน้ำให้แก่บริษัทในกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม
ดูเพิ่มเติม