TH EN
ความรับผิดชอบ:
 • ทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง
 • ตรวจสอบดูสภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน
 • แจ้งเจ้าหน้าที่คุมเครื่องเมื่อพบว่าเครื่องจัก หรืออุปกรณ์มีปัญหา ชำรุด เสียหาย เพื่อออกใบซ่อมแก้ช่างผู้รับผิดชอบ
 • ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่ทางบริษัทกำหนด
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติพื้นฐาน:
 • วุฒิการศึกษา: ไม่กำหนด
 • ประสบการณ์การทำงาน: ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 18 ปี ขึ้นไป
 • เงินเดือน: ตามตกลง
ช่องทางรับสมัครงาน (กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 • รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tge.co.th
 • รับสมัครผ่านทาง Website บริษัทฯ: www.tge.co.th
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่: บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 79/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์: (+66)7-727-7790 แฟกซ์: (+66)7-7277799
สมัครออนไลน์
ความรับผิดชอบ:
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้ถูกต้องตามหลักการ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับหน้างานและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีใจบริการ สามารถปฏิบัติตนในสภาวะความกดดันได้ดี
คุณสมบัติพื้นฐาน:
 • วุฒิการศึกษา: ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน: ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 20-25 ปี
 • เงินเดือน: ตามตกลง
ช่องทางรับสมัครงาน (กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 • รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tge.co.th
 • รับสมัครผ่านทาง Website บริษัทฯ: www.tge.co.th
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่: บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 79/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์: (+66)7-727-7790 แฟกซ์: (+66)7-7277799
สมัครออนไลน์
ความรับผิดชอบ:
 • ประสานงานในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม จักทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท
 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติพิเศษ:
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติพื้นฐาน:
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน: 1-2 ปี
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัด
 • เงินเดือน: ตามตกลง
ช่องทางรับสมัครงาน (กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 • รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tge.co.th
 • รับสมัครผ่านทาง Website บริษัทฯ: www.tge.co.th
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่: บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 79/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์: (+66)7-727-7790 แฟกซ์: (+66)7-7277799
สมัครออนไลน์
ความรับผิดชอบ:
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคุลมกับความเสี่ยง
 • สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์นโยบาย
 • มีประสานงานกับผู้บริหารกับหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและกำหนดการเริ่มงาน
 • ตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของระบบงานและผลกระทบที่สำคัญ
คุณสมบัติพื้นฐาน:
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน ตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์การทำงาน: มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: 25
 • เงินเดือน: ตามตกลง
ช่องทางรับสมัครงาน (กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 • รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tge.co.th
 • รับสมัครผ่านทาง Website บริษัทฯ: www.tge.co.th
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่: บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 79/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์: (+66)7-727-7790 แฟกซ์: (+66)7-7277799
สมัครออนไลน์