TH EN
TGE ตระหนักว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ทำให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
ชุมชนรอบสถานประกอบการเชื่อมั่นว่าสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการของ TGE อย่างปลอดภัย

การคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในสถานประกอบกิจการ โดยไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน รวมถึงป้องกันการเสียชีวิต และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการหยุดดำเนินกิจการ จึงได้เตรียมพร้อมชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยดำเนินการสุ่มตรวจผู้ปฏิบัติงานด้วยชุดตรวจตามที่ภาครัฐกำหนด พร้อมทั้งตรวจค้นหาเชิงรุกหากมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยมีการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ สำหรับสถานประกอบกิจการ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำปี

ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้นายจ้างจัด
และ ดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่จะทำงานให้ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ จึงปฎิบัติดังนี้

สวัสดิการของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การทบทวนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น รองเท้า Safety หมวก Safety
อุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฎิบัติ และ ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
มีกฎระเบียบว่าด้วยการบังคับให้ลูกจ้าง สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล ตลอดทางทำงาน เมื่อวันที่ 12/05/2564