TH EN

รางวัล

ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการส่งเสริมการปรับปรุง : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM)
เอเชียน บิซิเนส อวอร์ด 2563
โล่รางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2563

ใบรับรองคุณภาพระบบมาตรฐานต่าง ๆ

ISO9001 : 2015
บจก. ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
ISO14001 : 2015
บจก. ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO9001 : 2015
บจม.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
ISO45001 : 2018
บจม.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย