TH EN

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล และขยะชุมชน

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
จากชีวมวล

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
จากขยะชุมชน

กำลัง
การผลิตติดตั้ง
รวมทั้งหมด

51.7 เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
จากชีวมวล

กำลังการผลิตติดตั้ง
29.7 เมกะวัตต์
เพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
จากขยะชุมชน

กำลังการผลิตติดตั้ง
22.0 เมกะวัตต์
เพิ่มเติม