TH EN

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ % หุ้น
1. ครอบครัววนสุวรรณกุล 43.6
2. บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (TCGH) 29.1
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27.3