เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ และขั้นตอนการชี้บ่ง และประเมินความเสี่ยง
ที่ถูกต้อง เพื่อลดผละกรทบด้านส่งแวดล้อมของโรงงาน เพื่อให้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
และความชำนาญขององค์กร

บริษัทท่าฉางกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับบริษัทท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด

ขนาด : Radius 5.5 m ,Volume 1,000 m3
บ่อรวบรวมน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างน้ำเข้าระบบเพื่อส่งตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง
TCP1 ขนาด : 74000 m3
TCP2 ขนาด: 45000 m3
ขนาด : 74 m. x 180 m. x 5 m.
สูบน้ำจาก Biogas เข้าสู่บ่อ Anaerobic เพื่อให้เกิดสภาวะการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง
ขนาด : 84 m. x 142 m. x 4 m.
น้ำจากบ่อ Anaerobic ไหลสู่บ่อ Facultative เพื่อให้เกิดการย่อยสลายทั้งแบบใช้อากาศและแบบไร้อากาศ
ขนาด : 84 m. x 142 m. x 4 m.
น้ำจากบ่อ Facultative ไหลเข้าสู่บ่อ Aerobic
ขนาด : 50 m. x 50 m. x 4 m.
น้ำจากบ่อ Oxidation2 เข้าสู่บ่อ Settling เพื่อให้เกิดการตกตะกอนด้วยวิธีตามธรรมชาติ จากนั้นจะสูบน้ำเพื่อนำไปรดสวนปาล์มของบริษัท
หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง

เกณฑ์การควบคุมระบบ

บ่อ BOD COD TSS pH
Recovery Tank/Rubber Trap - - - 6.0 - 8.0
Anaerobic Pond - - - 6.0 - 8.0
Settling Pond 20 120 50 6.0 - 8.0

ความถี่ในการตรวจสอบ

บ่อ BOD (เดือน) COD (เดือน) TSS (เดือน) pH (เดือน)
Recovery Tank/Rubber Trap 1 1 1 1
Anaerobic Pond 1 1 1 1
Settling Pond 1 1 1 1
บ่อเติมอากาศ 1 1 1 1
การรายงานผลการตรวจสอบน้ำ
  • ทส.1-2 ส่งผลการตรวจสอบ ทุกเดือนก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • รว.1-2 ส่งผลการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน (มกราคม และกรกฎาคม)

Document Download

Waste Water Treatment
Download Download