กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ควบคู่กับกลยุทธ์การพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจ ใน 3 ด้าน

E
นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
S
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัทมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม และชุมชน พัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม
G
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มบริษัทแสวงหาแนวทางพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการ
E
ENVIRONMENT นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงแสวงหาแนวทางการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการป้องกันมลพิษ รวมไปถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

เลือกใช้เครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด โดยกำหนดมาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด มุ่งดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ ไปกับความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่ผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษา ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
G
GOVERNANCE นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มบริษัทแสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี รวมทั้งนโยบายระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของหน่วยงานและของบริษัทที่เกี่ยวข้องยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้และเป็นไปตามมาตรฐานสากลยึดถือปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม