โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

No. Major Shareholders % Shares
1. Wanasuwankul Family 43.6
2. TCG Holdings Company Limited (TCGH) 29.1
3. Minority Shareholders 27.3