บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย
เอกสารดาวน์โหลด
Download Download

Anti Bribery and Corruption Policy

Whistleblowing Form

Please fill in the form below * Required fields
Attach file (Maximum file: 5MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed.)