นโยบายการพัฒนาบุคลากร

การฉีดพ่นป้องกันเชื้อโควิด-19
ภายในสำนักงานและพื้นที่โรงงาน

บริษัทฯ ได้เลือกใช้บริการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยหน่วยงานภายนอก โดยได้เลือกใช้บริษัทที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจขององค์กรยิ่งขึ้น เช่น การแต่งกายที่โดยมีการใส่ชุด PPE ที่ได้รับมาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐานที่สากลรับรอง พนักงานที่เข้ารับให้บริการจะต้องมีสัญลักษณ์ผ่านการรับวัคซีนครบโดส และมีการตรวจกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสารเคมีและน้ำยาที่ใช้ในการฉีดพ่นต้องผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน เมื่อวันที่ 28/05/2564

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากร

ผู้บริหารได้เห็นความสำคัญในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงาน ได้ทำการจัดหา และสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกชนิดเชื้อตาย (ซิโนฟาร์ม) ในช่วงวิกฤตวัคซีนขาดตลาด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรง ของอาการเมื่อติดเชื้อ ตลอดจนเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานและวิธีการดูแลพนักงาน ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มความมั่นใจให้พนักงานให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน และยังมีส่วนช่วยให้บริษัทดำเนินกิจการปกติ เมื่อวันที่ 30/07/2564

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

สุขภาพที่ดีของพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักด้านความมั่นคงขององค์กร บริษัทจึงจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจคัดกรองตามปัจจัยเสี่ยง ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการคัดกรองพนักงานและคนงานทุกคน จะสามารถประเมินปัญหาสุขภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้พนักงานเฝ้าระวัง หรือตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้กลับมามีสุขภาพที่ดี พร้อมทำงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย คุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564