25 Dec 2021
โครงการมอบของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
08 Dec 2021
โครงการ ร่วมบริจาคถุงยังชีพ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ
21 Sep 2021
โครงการร่วมกับกลุ่มบริษัทท่าฉางและชุมชนตรวจโควิด-19
11 Aug 2021
โครงการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น (ทอดผ้าป่าสามัคคี)
20 Jul 2021
โครงการถวายเทียนพรรษาและสิ่งของให้วันในวันเข้าพรรษา
14 May 2021
โครงการร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานราชการ
11 May 2021
โครงการบริจาคหน้ากากอนามัย ให้หน่วยงานราชการ
16 Mar 2021
โครงการร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ
05 Mar 2021
โครงการร่วมบริจาคถุงยังชีพ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ