08 December 2021

โครงการ ร่วมบริจาคถุงยังชีพ แก่ชุมชนรอบบริษัทกับกลุ่มบริษัทในเครือ

ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม 1 วัน วันที่ 8 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. บริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านในการเกิดอุทกภัย ภัยพิบัติ น้ำท่วม
  2. สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้าน

สถานที่จัดกิจกรรม หมู่บ้าน นาวะ นาปรือ เสวียด ม.3 ต. ท่าฉาง

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ตัวแทนบริษัท

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

  1. สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อน
Back